• Ana Sayfa
  • RSS
  •                      

Derin Sular

Fotoğraf Detayları
  • No Featured Posts Found
 
 

“Yaşasın cumhuriyet” [Aydemir]

15 Feb2010
 

Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III, Şevket Süreyya Aydemir:

İstanbul basınında bir takım iğneleyici beyanlar çıkıyordu. “Yaşasın cumhuriyet” başlığı ile çıkan bazı yazılarda bile, şu tür cümleler vardı:

“Cumhuriyetin ilan tarzının garip olduğu, işin sıkboğaza getirildiği,

Yazının devamı »

 

“[D]evlet şekli belirtilmişti” [Aydemir]

30 Jan2010
 

Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III, Şevket Süreyya Aydemir:

Gazi’nin daha ikinci Meclis açış nutkunda, “devlet şeklinin tekamülü ve demokrasinin kuruluşu ile çağdaş müesseselerin meydana getirilmesi” şeklinde özetlediği iki hedeften, devlet şekli belirtilmişti.

Bu tür ifadelere Kemalist literatürde sıklıkla rastlanıyor. Bir yandan halk idaresine geçiş adına en önemli aşama olarak saltanatın kaldırılması sunulurken, diğer yandan da yeni rejimin esaslarına dair detayların yeni liderin iki dudağı arasındaki sözlerle şekillenmesini doğal karşılayan sözler sarf edilebiliyor.

Aydemir, Şevket Süreyya. [1965] 2006. Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III. İstanbul: Remzi Kitabevi. 155.
 

29 Ekim 1923’te Yapılan Anayasa Değişiklikleri [Aydemir]

26 Jan2010
 

Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III, Şevket Süreyya Aydemir:

Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki değişiklikler aşağıdaki maddelerin şu şekli almaları suretiyle sağlanmıştı:

Yazının devamı »

 

Cumhuriyet’in İlanı Öncesi [Aydemir]

25 Jan2010
 

Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III, Şevket Süreyya Aydemir:

Buhranın daha Eylül sonlarında başladığını, fakat Ekim’in son günlerinde keskin şekiller aldığını belirtmiştik. 26 Ekim’de Çankaya toplantısında artık kabinenin çekilmesine, eski vekillerin yeni kabinede vazife almamalarına karar verildiğini de daha önce kaydetmiştik. Kabine­nin 27 Ekim’de istifası açıklandı. Çeşitli kabine listeleri ve bu arada Ali Fuat Paşa başkanlığında, Hariciye Vekâletine İsmet Paşa yerine Yusuf Kemal Beyi koyan bir kabine tertibi işi de yürümedi. Halk Fırkası Grubu kaynıyordu (27 Ekim – öğleden sonra). Kulis faaliyeti 28 Ekim’de de geç vakte kadar devam etti. Grupta birçok mebuslar, Gazi’nin çağrılmasını, durumu onun incelemesini ve onun tavsiyelerde bulunmasını istiyordu. Zaten artık Gazi’nin, grup karışıklığına kendisinin bir yön vermesinden başka da çare görünmüyordu. Çünkü grupta “muhteris hizipler” olsa bile, hâkim hizipler yoktu. Gerçi Gazi, grupta bazı beyanlarda bulundu. Fakat işi grup çalışmalarına bıraktı. O, işin ve an’ın, da­ha da olgunlaşmasını bekliyordu. Hazırlığını tamamlayarak, Çankaya’ya döndü. Bazı arkadaşlarını da akşam için Çankaya’ya davet etti. …

Yazının devamı »

 

1923 Çankayasının Muhalefete Tavrı [Aydemir]

24 Jan2010
 

Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III, Şevket Süreyya Aydemir:

Yeni Meclise Erzurum’dan mebus seçilen Kâzım Karabekir Paşa, ordu hizmetini tercih edeceğini söyleyerek istifa etmiş, İstanbul’daki Birinci Ordu Müfettişliğine atanmıştı. Aynı suretle Ali Fuat Paşa da Konya’daki ordu müfettişliğini almıştı. Refet Paşa zaten İstanbul’da idi ve Halife Abdülmecit’le fazla nazik yazışmaları, haberleşmeleri Ankara’da dikkati çekiyordu. Eski vekil ve Meclis ikinci başkanı Dr. Adnan ile eşi Halide Edip de İstanbul’da idiler. Rauf Bey de İstanbul’daydı. Bunların grup halinde resimleriyle toplantı, temas ve beyanları, İstanbul basınında önemle yer alıyordu.

Yazının devamı »

 

1923 Sonlarında Meclis [Aydemir]

23 Jan2010
 

Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III, Şevket Süreyya Aydemir:

[O] günkü şartlar içinde ihtiras, Meclisin havasına elbette ki hâkim olacaktı. Hatta denebilir ki, o şartlar içinde ve tabii olarak, Meclisin sıralarında yer alan herkes muhteristi. Çünkü yeni bir devlet kurulmuştu. Bu devlet, sulh şartları içinde asıl hayatını yaşamaya başlıyordu. Mecliste bulunan ve çoğunu gençlerin teşkil ettiği insanlar, ya birinci Meclis saflarında, ya orduda, ya o güne kadar halk içinde ve çoğu hayatları pahasına, o güne erişmek için savaşmışlardı. Şimdi yeni nizamda ve yeni hükümet yapısında yerlerini almak isteyeceklerdi. Yeni Meclisin içinde arka planlara itilmek ve birer gölge haline gelmek korkusu duyabilirlerdi. Bu da tabii bir haldi.

Yazının devamı »

 

İkinci Meclis’te Muhalefet [Aydemir]

22 Jan2010
 

Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III, Şevket Süreyya Aydemir:

Daha ilk günlerden başlayarak yeni Mecliste de bir muhalefet gücünün varlığı kendini hissettirmeye başladı. Gazi bunu Nutuk‘ta şöyle anlatır:

“Mecliste bizim görüş ve faaliyetlerimizle müşareket (ortaklık) aramaya lüzum görmeksizin müstakilen ve gizli çalışan bir hizip (grup) belirdi.”

Milli hakimiyet şartlarını ve milli denetimi yerleştirmek için kurulmuş bir Mecliste, muhalefet akımlarının doğmasından daha tabii ne olabilirdi. Fakat memleketin yaşamaya başladığı yeni devrede Gazi’nin, herhalde yapacağı bazı işler ve alacağı çeşitli kararlar olsa gerekti.

Aydemir, Şevket Süreyya. [1965] 2006. Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III. İstanbul: Remzi Kitabevi. 137-138.
 

Ankara’nın Başkent Olması Konusu [Aydemir]

21 Jan2010
 

Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III, Şevket Süreyya Aydemir:

Ekim [1923] ayı başlarında İstanbul’da gene … garip bir olayla karşılaşıldı: 6 Ekim tarihi, İstanbul’un kurtuluş günü sayılıyordu. Çünkü Refet Paşa bir yıl önce İstanbul’a o gün girmişti. Meclis 6 Ekim’de İstanbul kurtuluş törenlerine katılmak için 14 kişilik bir heyet gönderdi. Heyetin hareketi İstanbul valiliğine ve belediye başkanlığına bildirilmişti. ama, heyeti Haydarpaşa’da kimse karşılamadı. Bu olay Mecliste çok sert tepkilere yol açtı. Sonunda, işin esası da pek anlaşılamadan ve açıklanmadan müzakereler sona erdirildi. Ama bunun etkisi çabuk unutulmadı.

Ekim ayının asıl önemli olayı, 13 Ekim 1923’te, Ankara’nın başkent olarak ilanıdır. Bu büyük bir olaydı. Manalı bir olaydı. Ankara’nın başkent oluşu yeni devletin gözlerini anavatanın büyük parçası, fakat asırlarca süren ihmaller, bakımsızlıklar, ihanetler içinde çökmüş, bunalmış olan Anadolu topraklarına çevirişidir. …

Gazi’nin, Ocak 1924 tarihli Vakit gazetesinde çıkan beyanatında ise şu cümleler vardır:

“Ankara merkez-i hükümettir. Ve ebediyen merkez-i hükümet kalacaktır.”

Aydemir, Şevket Süreyya. [1965] 2006. Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III. İstanbul: Remzi Kitabevi. 135-137.
 

“Türk kültürünü kabul etmiş Türkiyeli her fert, fırkaya girebilir” [Aydemir]

14 Jan2010
 

Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III, Şevket Süreyya Aydemir:

Yeni partinin [Halk Fırkası] nizannamesinde esas olacak fikirler şunlardı:

“Fırka, hiçbir fert, hiçbir cemaat için imtiyaz tanımadığı gibi, kanunları teşri ve icra etmekteki mutlak hürriyet ve istiklalini tahdit ve tağyit edici hurafevi (batıl, esassız) kanaat ve temayülatın (eğilimlerin) meşruluğunu da tanımaz.

“Kanun nazarında her fert müsavi (eşit)dir. Türk kültürünü kabul etmiş Türkiyeli her fert, fırkaya girebilir…”

Aydemir, Şevket Süreyya. [1965] 2006. Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III. İstanbul: Remzi Kitabevi. 90-91.
 

İkinci Meclis’teki Kabine [Aydemir]

13 Jan2010
 

Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III, Şevket Süreyya Aydemir:

Yeni vekiller heyeti şöyle teşekkül etti:

Başvekil: Fethi Bey (Okyar),
Şer’iyye Vekili: Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efendi,
Milli Müdafaa Vekili: Karasi Mebusu Kazım Paşa,
Maarif Vekili: Adana Mebusu Mahmut Esat Bey,
Maliye Vekili: Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Bey,
Adliye Vekili: İzmir Mebusu Seyit Bey,
Nafia Vekili: Diyarbakır Mebusu Feyzi Bey,
Erkanıharbiye-i Umumiye Vekili: İstanbul Mebusu Fevzi Paşa (Çakmak).

Aydemir, Şevket Süreyya. [1965] 2006. Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III. İstanbul: Remzi Kitabevi. 90.